free site templates

Opseg rada

Prema akreditacijskoj instituciji koja izdaje certifikat za zvanje Certified Breastfeeding Specialist (CBS™), nosilac zvanja je završio minimalno 45 sati didaktičke edukacije iz oblasti laktacije i kvalifikovan je da izvršava sljedeće zadatke, uz pridržavanje pobrojanih etičkih principa:
• Čuva povjerljivost i privatnost klijentice
• Poštuje njeno pravo da donese odluke koje su ispravne za njenu situaciju
• Pomaže i podržava majku u procesu određivanja i postizanja svojih ciljeva u dojenju
• Educira i podržava porodice koje žele dojiti u toku trudnoće, perinatalnog perioda i sa starijim bebama
• Vodi edukacije, individualne konsultacije i grupe za podršku dojenju za porodice koje žele dojiti
• Vrši procjenu dojenja za majku i dijete i osmišljava plan skrbi u nekomplikovanim situacijama dojenja
• Poučava i usmjerava majku po pitanju najboljih položaja za dojenje, stavljanja bebe na dojku, učestalosti i trajanja dojenja, te relevantnih parametara za praćenje pelena kod bebe (urin i stolica)
• Procjenjuje učinkovitost dojenja i transfera mlijeka na dojci, za nekompleksne situacije
• Daje smjernice o tome šta se može očekivati kod određenih problema sa hranjenjem
• Iznalazi rješenja za probleme sa dojenjem koji uglavnom ne prethode nepovoljnim zdravstvenim ishodima
• Utvrđuje prepreke uspješnom dojenju i resurse koji mogu da umanje ili otklone te prepreke
• Utvrđuje i zagovara aspekte programa podrške dojenju koji olakšavaju uspješno dojenje
• Daje upute majkama prijevremeno rođenih beba o uspostavljanju i održavanju laktacije
• Savjetuje zaposlene dojilje pri izboru izdajalica, održavanju laktacije i pohrane mlijeka
• Dokumentuje rezultate savjetovanja u vidu adekvatnog zapisnika za svaku klijenticu
• Klijentice upućuje na lokalne resurse, u skladu sa potrebama
• Sarađuje sa timom koji pruža zdravstvenu skrb te upućuje dojilje na adekvatnog pružaoca zdravstvene zaštite (IBCLC, ljekara, ili dr.) na procjenu i liječenje
• Zagovara za porodice dojeće djece unutar zdravstvenog sistema
• Zagovara dojenje kao optimalni način ishrane djeteta 

Mogu li pomoći?

Kao savjetnica za dojenje, radila sam sa majkama koje su imale raznolike izazove sa dojenjem: od bolnih bradavica i mastitisa, do dojenja prijevremeno rođene bebe i induciranja laktacije za usvojeno dijete. Kakvo god pitanje da imate, potrudiću se da na njega nađete odgovor.

061 44 00 22  |  lejla@dojenje.ba
© Copyright 2020 Lejla Pehlivanović